Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Sukladno Statutarnoj odluci o osnivanju mjesnih odbora ("Glasnik Karlovačke županije" 8/03) na području grada djeluje ukupno 11 mjesnih odbora koji su teritorijalno podijeljeni na slijedeći način:

 1. MJESNI ODBOR BLAGAJ s pripadajućim naseljima Blagaj i Pavlovac
 2. MJESNI ODBOR CVITOVIĆ s pripadajućim naseljima Cvitović, Donja Glina, Glinsko Vrelo i Marindolsko Brdo
 3. MJESNI ODBOR FURJAN s pripadajućim naseljima Donji Furjan, Gornji Furjan, Kosa, Sastavak i Zapoljak
 4. MJESNI ODBOR KREMEN s pripadajućim naseljima Donji Kremen, Gornji Kremen, Gornja Glina, Mali Vuković i Miljevac
 5. MJESNI ODBOR LAĐEVAC s pripadajućim naseljima Arapovac, Čamerovac, Donji Lađevac, Dubrave, Gornji Lađevac, dio Gornjeg Popovca (Krpani, Vukošići i Lesari do križanja Lađevačke ceste sa putem za Samardžije i Glavicu), Polje, Jame, Lađevačko Selište, Videkić Selo i Salopek Luke
 6. MJESNI ODBOR PRIMIŠLJE s pripadajućim naseljima Bukovac Perjasički, Donja Visočka, Donje Primišlje, Donji Poloj, Gornja Visočka, Gornje Primišlje, Klanac Perjasički, Kuzma Perjasička, mjesto Primišlje, Tržić Primišljanski
 7. MJESNI ODBOR NIKŠIĆ s pripadajućim naseljima Donji Cerovac, Donji Nikšić i Gornji Nikšić
 8. MJESNI ODBOR POPOVAC s pripadajućim naseljima Donji Popovac, dio Gornjeg Popovca (uključujući Šestane) i Lumbardenik
 9. MJESNI ODBOR SLUNJ s pripadajućim naseljima Novo Selo, Podmelnica, Rastoke, Slunj, Slunjčica i Zečev Varoš
 10. MJESNI ODBOR TABORIŠTE s pripadajućim naseljima Donje Taborište, Gornje Taborište i Gornji Cerovac
 11. MJESNI ODBOR VELJUN s pripadajućim naseljima Bandino Selo, Crno Vrelo, Cvijanović Brdo, Grobnik, Kosijer Selo, Kutanja, Lapovac, Rabinja, Snos, Sparednjak, Stojmerić, Šlivnjak, Točak, Veljun, Veljunska Glina, i Veljunski Ponorac.

Tijela mjesnog odbora:

- vijeće mjesnog odbora

- predsjednik vijeća mjesnog odbora

 

Vijeća mjesnih odbora imaju 5 članova, izuzev Vijeća Mjesnog odbor Slunj koje ima 7 članova. Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

 

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

- donosi pravila mjesnog odbora - donosi poslovnik o svom radu u skladu s ovom Odlukom

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

- saziva mjesne zborove građana, - surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Slunja

- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

- predlaže nadležnim tijelima grada prioritete i mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenje naselja,

- predlaže rješenja i daje svoje mišljenje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada, te drugih akata od utjecaja na život i rad na području mjesnog odbora

- obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

 

Pod malim komunalnim akcijama razumijevaju se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekta komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti i sl.).

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja i zastupa mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i nadležna tijela gradske uprave.

 

MJESNI ODBOR BLAGAJ, Blagaj 14

 

 1. NIKOLA MUJIĆ - predsjednik
 2. ZDRAVKO ŠOŠTARIĆ - potpredsjednik
 3. MILE VOLARIĆ
 4. JASMIN STEPIĆ
 5. VLADIMIR MUJIĆ


 
MJESNI ODBOR CVITOVIĆ, Cvitović 100

 

 1. OLIVER TURKALJ - predsjednik
 2. VALENTINA PAULIĆ - potpredsjednica
 3. ĐURĐA CINDRIĆ
 4. IVICA BOGOVIĆ
 5. JOSIP BUNČIĆ
 
 
MJESNI ODBOR FURJAN, Donji Furjan 41

 

 1. MIRKO CINDRIĆ - predsjednik
 2. ANTE BOŽIĆ - potpredsjednik
 3. JANKO KRUNIĆ
 4. MILE MIŠKULIN
 5. LJUBICA CINDRIĆ
 
 
MJESNI ODBOR KREMEN, Donji Kremen 127

 

 1. MARKO STEPIĆ - predsjednik
 2. MILE CINDRIĆ - potpredsjednik
 3. DRAGO STEPIĆ
 4. IVAN CINDRIĆ
 5. VJEKOSLAV ŽALAC
 
 
MJESNI ODBOR LAĐEVAC, Donji Lađevac 2B

 

 1. ZVONKO MEDVED - predsjednik
 2. JOSO BARIĆ - potpredsjednik
 3. IVICA HRVOJEVIĆ
 4. ŽELJKO SAMARDŽIJA
 5. NIKOLA GAŠPAROVIĆ
 
 
MJESNI ODBOR NIKŠIĆ, Donji Nikšić 1A
 1. DAMIR PLIVELIĆ - predsjednik
 2. IVAN KOS - potpredsjednik
 3. KARLO MIKŠIĆ
 4. PETAR GRDIĆ
 5. LUKA RENDULIĆ

 

 
 
MJESNI ODBOR POPOVAC, Lumbardenik 76C

 

 1. JOSIP MOĆAN - predsjednik
 2. SLAVKO MATEŠIĆ - potpredsjednik
 3. JURE FLANJAK
 4. NIKOLA MATEŠIĆ
 
 
MJESNI ODBOR PRIMIŠLJE, Mjesto Primišlje 31A

 

 1. ALEKSANDAR ČUBRA - predsjednik
 2. MILOŠ GLUMAC - potpredsjednik
 3. NIKOLA KUNIĆ
 4. PETAR ČUBRA
 5. SAŠA ANTONIĆ
 
 
MJESNI ODBOR SLUNJ, Trg dr. Franje Tuđmana 11

 

 1. FRANJE BELKOVIĆ - predsjednik
 2. IVANKA BOSANAC - potpredsjednica
 3. ZDRAVKO CINDRIĆ
 4. ŠTEFICA SMINDEROVAC
 5. MARIJANA JAREB OŠTRINA
 6. SLAVO RENDULIĆ
 7. GORAN GLAVURTIĆ
 
 
MJESNI ODBOR TABORIŠTE, Donje Taborište 149A

 

 1. ANTONIO PAULIĆ - predsjednik
 2. MIODRAG PAULIĆ - potpredsjednik
 3. MATIJA RENDULIĆ
 4. IVAN MAGDIĆ
 5. MARIO RENDULIĆ
 
 
MJESNI ODBOR VELJUN, Veljun 58

 

 1. PREDRAG MANDIĆ - predsjednik
 2. ŽELJKO DUDUKOVIĆ - potpredsjednik
 3. DOJČIN MRKALJ
 4. PERO KOZLINA
 5. TATJANA VLAČIĆ

 

 

Gradsko vijeće Grada Slunja

Gradsko vijeće broji 14 članova i u okviru svog samoupravnog djelokruga donosi:

 • Statut Grada
 • Poslovnik o radu
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna, godišnji obračun proračuna, odluku o privremenom financiranju i druge financijske akte koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima i podzakonskim aktima
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u vlasništvu Grada čija ukupna vrijednost prelaze 0,5% iznos prihoda bez primitaka ostvarenih godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna
 • odluku o promjeni granica Grada
 • prostorni plan i druge dokumente prostornog uređenja
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela i službi
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • osniva javne ustanove , ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i  drugih djelatnosti od interesa za Grad
 • daje prethodne suglasnost na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa općim aktom i zakonom
 • utvrđuje način osnivanja mjesne samouprave
 • raspisuje lokalni referendum
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima

 

Članovi gradskog vijeća su:

1. JURE KATIĆ (HDZ)

2. MILENKO BOSANAC (HDZ)

3. JELENA POŽEGA (HDZ)

4. DIANA CINDRIĆ (HDZ)

5. IVAN OBAJDIN (HDZ)

6. IVAN BOGOVIĆ (HDZ)

7. IGOR PIRŠIĆ (HDZ)

8. VESNA RENDULIĆ (HDZ)

9. DAMIR VUKOVIĆ (SDP)

10. HRVOJE PAULIĆ (SDP)

11. MARKO SKUKAN (SDP)

12. LIDIJA OBROVAC (SDP)

13. ŽELJKO LUSTIG (DP)

14. GORANKA MANDIĆ (SDSS)

 

PREDSJEDNIK Gradskog vijeća: JURE KATIĆ

Potpredsjednik: HRVOJE PAULIĆ

 

MANDATNI ODBOR

 - JELENA POŽEGA, predsjednica

 - DIANA CINDRIĆ, članica

 - ŽELJKO LUSTIG, član

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

 -  MILENKO BOSANAC, predsjednik

 -  IGOR PIRŠIĆ, član

 -  HRVOJE PAULIĆ, član

 

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

 - VESNA RENDULIĆ, predsjednica

-  IGOR PIRŠIĆ, član

 - DAMIR VUKOVIĆ, član

 

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

 - IVAN BOGOVIĆ, predsjednica

 - DIANA CINDRIĆ, članica

 - MARKO SKUKAN, član

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 - JURE KATIĆ, predsjednik

 - MIRJANA PUŠKARIĆ, zamjenica predsjednika

 - IVAN BOGOVIĆ, član

 - LIDIJA OBROVAC, član

 - MILENKO BOSANAC, član

 - MILE PECIĆ, član

 - JELENA POŽEGA, član

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

 

 1. ALEN HOLJEVAC, vatrogasni zapovjednik DVD-a Slunj - načelnik Stožera
 2. ANĐELKA JURAŠIN VUKOVIĆ, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav Grada Slunja – zamjenica načelnika
 3. ZDRAVKO JANDRLIĆ, predstavnik Službe civilne zaštite Karlovac - član
 4. SLAVKO ŽIVČIĆ, načelnik Policijske postaje Slunj - član
 5. IVANKA MAGDIĆ, ravnateljica Doma zdravlja Slunj – član
 6. IVICA CINDRIĆ, zamjenik zapovjednika Vojnog poligona „Eugen Kvaternik“- član
 7. NIKOLA VLAŠIĆ, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Karlovac - član
 8. MARIJA LUCIĆ,  ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj - član
 9. DINKO PUŠKARIĆ, direktor Društva za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj - član
 10. NIKOLINA PAULIĆ, direktorica Društva za komunalne djelatnosti „Lipa“ d.o.o.– član
 11. TONE BUTINA, direktor tvrtke „Radio Slunj“- član

VIJEĆE ZA PREVENCIJU

 •   Gradonačelnik Grada Slunja - gosp. Jure Katić
 •   Načelnik Policijske postaje Slunj - gosp. 
 •   Zapovjednik Središta za borbenu obuku - 
 •   Komunalni redar Grada Slunja - gosp. Dražen Kotić
 •   Kontakt policajac- gosp. Ivan Obajdin
 •   Predstavnik Cesta Karlovac, Ispostave Slunj - gosp. Nikola Štefanac
 •   Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slunj - gđa. Predraga Stipić
 •   Ravnateljica Srednje škole Slunj - gđa. Diana Cindrić
 •   Ravnatelj Osnovne škole Slunj - gosp. Tome Cvitković
 •   Direktor HEP-a, Ispostave Slunj - gosp. Josip Stipić
 •   Mons. Mile Pecić, župnik
 •   Ravnateljica Doma zdravlja Slunj - gđa. Ivanka Magdić
 •   Predsjednik  Savjeta mladih Grada Slunja
 •   Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj - gđa. Mirjana Puškarić
 •   Direktor Društva za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj
 •   Direktor Komunalnog društva „Lipa“ d.o.o.

STATUT GRADA SLUNJA - PROČIŠĆENI TEKST

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA - PROČIŠĆENI TEKST

 

INFORMACIJA O JAVNOSTI RADA GV

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 8. SAZIV (2021.-2025.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 7. SAZIV (2017.-2021.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 6. SAZIV (2013.-2017.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 5. SAZIV (2009.-2013.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 4. SAZIV (2005.-2009.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 3. SAZIV (2001.-2005.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 2. SAZIV (1997.-2001.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 1. SAZIV (1993.-1997.)

 

IZVJEŠĆE O ISPLAĆENIM SREDSTVIMA ZA REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA SLUNJA - 2021. GODINA