Srijeda, 18 Rujan
Stranica je trenutno u izmjenama i dopunama te molimo za razumijevanje
 • Poziv - vlasnicima kuća za odmor (10014)
 • Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Slunju (6515)
 • Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Slunj (2720)
 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ (1848)
 • REZERVIRANA PARKIRALIŠNA MJESTA U RASTOKAMA (1788)
 • Ministarstvo turizma objavilo javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava (1142)
 • Javni poziv Grada Slunja za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi u 2019.g. (840)
 • Intervencijski plan za Slovinje - poziv na suradnju (546)
 • II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SLUNJA SA ISTODOBNIM STAVLJANJEM IZVAN SNAGE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA (506)
 • Javni poziv za prijavu programa športskih udruga unutar ZŠUGS (283)
 • Građanima 11 milijuna kuna za poticaje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (483)
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune UPU-a (273)
 • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Inovacije u S3 područjima"" (272)
 • Za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 7,5 milijuna kuna (92)
 • Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. (137)
 • POZIV na javni uvid i raspravu za Program gospodarenja za privatne šume (80)
 • 20 milijuna kuna za proizvodnju energije na krovovima kuća (59)
 • Karlovačka županija raspisala natječaj za dodjelu stipendija učenicima (25)
 • Javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu (34)
 • Poziv na radionicu za provedbu Natječaja 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" (15)

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" 28/14. - 18. 07. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 121-15/14-01/01
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 15. 07. 2014.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 12. sjednici koja je održana dana 15. 07. 2014. godine donijelo je


ODLUKU
o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju
bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 2. stavak 1. alineja 2 Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa („Glasnik Karlovačke županije“ 28/13) na način da se broj „1,23“ zamjenjuje brojem „0,98“.

Članak 2.
Iza članka 2. Dodaje se članak 2a. koji glasi:
„Članak 2a.
„Dužnosnik ostvaruje pravo na naknadu troškova službenog putovanja (prijevozni troškovi, dnevnice, troškovi smještaja) pod istim uvjetima, u istom iznosu kako je to utvrđeno za djelatnike gradske uprave“.

Članak 3.
Sve odredbe osnovne Odluke ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Glasniku Karlovačke županije”.


PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja